اخلاق اسلامی

اندیشه 1و2 

اندیشه سیاسی امام خمینی

آیین زندگی

آشنایی با دفاع مقدس

انقلاب اسلامی

فارسی عمومی

آشنایی با قانون اساسی

تفسیر موضوعی قران

جمعیت و تنظیم خانواده

تربیت بدنی عمومی(انسانی)

تربیت بدنی عمومی(علوم پایه)

زبان انگلیسی عمومی